هاست لینوکس سیپنل ایران
بسته IR-LINUX1
65,000
تومان/سالانه
 • مقدار فضا 200 مگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • دامنه اضافی
 • دی ان اس اختصاصی
 • کنترل پنل CPanel
بسته IR-LINUX7
400,000
تومان/سالانه
 • مقدار فضا 10000 مگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • دامنه اضافی
 • دی ان اس اختصاصی
 • کنترل پنل CPanel
بسته IR-LINUX6
200,000
تومان/سالانه
 • مقدار فضا 5000 مگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • دامنه اضافی
 • دی ان اس اختصاصی
 • کنترل پنل CPanel
بسته IR-LINUX5
150,000
تومان/سالانه
 • مقدار فضا 3000 مگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • دامنه اضافی
 • دی ان اس اختصاصی
 • کنترل پنل CPanel
بسته IR-LINUX2
85,000
تومان/سالانه
 • مقدار فضا 500 مگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • دامنه اضافی
 • دی ان اس اختصاصی
 • کنترل پنل CPanel
بسته IR-LINUX3
110,000
تومان/سالانه
 • مقدار فضا 1000 مگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • دامنه اضافی
 • دی ان اس اختصاصی
 • کنترل پنل CPanel
بسته IR-LINUX4
130,000
تومان/سالانه
 • مقدار فضا 2 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • دامنه اضافی
 • دی ان اس اختصاصی
 • کنترل پنل CPanel